1. YARIYIL

AHT101 Ameliyathane Teknolojisi (Kredi 3, AKTS:2)
Ameliyathanenin fiziki ve fonksiyonel yapısını açıklar Ameliyathanede ekip üyelerini ve görevlerini sıralar Ameliyathanede kullanılan teknolojik araç- gereçleri ve kullanım alanlarını açıklar. Cerrahi enstrümanları sınıflandırarak örneklendirir. Alet kontrolü, bakımı ve paketleme ile ilgili kuralları özetler. Asepsi-antisepsi ilkelerini,sterilizasyon yöntemlerini ve sterilizasyon ünitesinin özelliklerini açıklar. Steril alan ve steril malzemenin özelliklerini, steril malzemenin depolanması ve korunması protokollerini açıklar Ameliyathane tehlikelerini ve güvenlik önlemlerini açıklar.

SMO101 Tıbbi Terminoloji (Kredi 2, AKTS:3)
Bu dersin amacı; Hareket Sistemi, Solunum Sistemi, Gastrointestinal Sistem, Merkezi Sinir Sistemi, Dolaşım Sistemi, Ürogenital Sistem ve diğer organlarla ilgili Tıbbi ve Radyolojik Terimlerin ayırt edilmesi, doğru biçimde telaffuz edilmesi, yazılması ve kullanabilmesi için gerekli bilgi, becerileri ve yeterlikleri kazandırmaktır.

SMO111 Temel Anatomi (Kredi 3, AKTS:4)
Anatomiye giriş. İskelet ve kas sistemi anatomisi: kemik, kas, eklem ve genel bilgiler, üst ve alt ekstremite. Solunum sistemi anatomisi: thorax duvarı anatomisi ve diaphragma, burun ve larynx trachea, akciğerler ve plevra. Dolaşım sistemi: kalp (atria ve ventricles), pericardium, damarlar. Sindirim, boşaltım ve üreme sistemleri: pharynx, oesophagus ve mide, ince-kalın bağırsaklar, karaciğer, pankreas, dalak, böbrekler, üreterler-mesane ve urethra-kadın ve erkek genital organları. Sinir sistemi: merkezi sinir sistemi-diencephalon ve telencephalon-medulla spinalis morfolojisi, beyin sakı- cerebellum ve cranial sinirler – otonom sinir sistemi. Endokrin sistem. Duyu organları: göz ve görme yolları, kulak, işitme ve denge yolları.

BİL101 Bilişim Teknolojilerine Giriş (Kredi 3, AKTS:4)
Bu dersin amacı öğrencilere bilgisayar okuryazarlığı kazandırmak ve ofis programlarının eğitimini vermektir. Bu doğrultuda öğrencilerin bilgisayar birimlerini tanıyabilmeleri, Microsoft Windows ortamında çeşitli etkinlikler yapabilmeleri, Internet ve Web ortamını tanıyabilmeleri, Microsoft Word kullanarak istenilen biçimde metin yazabilmeleri ve Microsoft Powerpoint kullanarak sunuş hazırlayabilmeleri hedeflenmektedir.

SMO109 Temel İlk Yardım (Kredi 3, AKTS:4)
İlk yardımın, önemi ve kuralları, toplumda felaket durumları, nedenleri, ortaya çıkan sorunlar ve sivil savunma. Yaralanmalarda ilk yardım, kanamalarda ilk yardım, solunum ve dolaşım sistemi ile ilgili ilk yardım uygulamaları ve şok ekstremite kırıklarında ve kanamalarında ilk yardım, omur, kafa, göğüs kemiği kırıkları ve kanamalarda ilk yardım, kurtarma ve taşıma yöntemleri. Yanık, elektrik çarpması, donma, besin ve kimyasal madde zehirlenmelerinde ilk yardım, ilk yardımı gerektiren diğer durumlara müdahaleyi öğrenmek .

ADS 102 Temel Mikrobiyoloji (Kredi 2, AKTS:3)
Mikroorganizmaların sınıflandırılması ve yapıları: mikroorganizmaların sınıflandırma temelleri, adlandırılmaları, büyüklüğü, basit boyama yöntemleri, bakterilerin Yapısı: Yuvarlak(koklar), çomakçık ve sarmal biçimli bakteriler, involüsyon biçimleri, dış ortamın mikroorganizmalar üzerine etkisi: Sterilizasyon, dezenfeksiyon ve uygulama yöntemleri. sterilizasyon yöntemleri, fiziksel yöntemler, kimyasal yöntemler, ısı, ışınlandırma, filitrasyon (süzme) yöntemleri, kuru-sıcak hava ile sterilizasyon, nemli ısı ile sterilizasyon, tindalizasyon.virüslerin Yapısı: Bakteriler ve virüsler arasındaki farklar, AIDS virüsü.

AIT101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I (Kredi 2, AKTS:2)
Dünya Harbi, Mondoros Ateşkes Anlaşması, Gazi Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı, Amasya Tamimi, Erzurum ve Sivas Kongreleri ve Önemi, Kuvayı Milliye, TBMM’nin Açılışı, İç Ayaklanmalar ve alınan Tedbirler, Sevr Anlaşması, 1. ve II. İnönü Muhabereleri, Sakarya Meydan Savaşı, Büyük Taaruz, Lozan Barış Antlaşması, Atatürk’ün Tam Bağımsızlık Anlayışı, Atatürk’ün Ekonomi Politikasının esasları, Saltanatın Kaldırılması, Cumhuriyetin ilanı, Laiklik Kavramı ve Önemi, Halifeliğin Kaldırılması, Tarikatlar, Tekkeler, Türbelerin Kapatılması ve Önemi.

TUR101 Türkçe 1: Yazılı Anlatım (Kredi 2, AKTS:2)
Türk dili bilincinin geliştirilmesi, dil-düşünce ilişkisinin öneminin vurgulanması, bilimsel ve teknolojik alanda üretken, yaratıcı olunması için dil- düşünce ilişkisinin geliştirilmesini amaçlamaktadır.

2. YARIYIL

AHT 104 Anesteziye Giriş 1 (Kredi 2, AKTS:3)
Ameliyathane ve prensipleri, genel anestezi kavramı , anestezinin tarihçesi dökümentasyon, time-out, odanın hazırlanması, cerrahi pozisyon ve komplikasyonlar. Pediatrik anestezi, ,solunum sistemi hastalıklarında anestezi ve kardiyovasküler sistem hastalıklarında anestezi de temel prensipler, postoperatif akciğer komplikasyonları, kardiyopulmoner resüsitasyon, sıvı elektrolit tedavisi, , hipoksi oksijen tedavisi, şokun tanımı, tipleri ve tedavide temel prensipleri.

AHT 106 Ameliyathane Uygulamaları I (Kredi 4, AKTS:5)
Ameliyathane ortamı, ameliyata hasta ve ortam hazırlığı, enfeksiyon kontrolü, uygulamalarının öğrenilmesi amaçlanır.1. Ameliyathanenin kontaminasyon kaynaklarını tanımlar 2. Ameliyathanede yasal sorunları bilir. 3. Hasta güvenliği kavramının önemini tartışır. 4. Ameliyat odasının hazırlığı, cerrahi aletler ve masaya dizilişlerini açıklar 5. Ameliyat pozisyonları, hastanın ameliyata hazırlığı prosedürlerini özetler. 6. Aseptik teknikleri açıklar. 7. Pansuman çeşitleri ve pansuman teknikleri tanımlar. 8. Cerrahi sütürler, iğneler, insizyon alanları yara kapatılması konularını özetler.

AHT102 Cerrahi Hastalıklar Bilgisi 1 (Kredi 3, AKTS:5)
Cerrahi yöntemlerle tedavi edilebilen çeşitli durum ve hastalıkların çeşitli disiplinlere gore tanımlanması, hangi duruma nasıl bir cerrahi girişimle müdahalede bulunulabildiği, çeşitli disiplinlere ait cerrahi hastalıkların tanımlanıp tedavilerinin irdelenmesi ve ameliyatla ilgili özel durumların gözden geçirilmesi amaçlanmaktadır.

TMB102 Sterilizasyon Araçları ve Tıbbi Mikrobiyoloji (Kredi 3, AKTS:3)
Asepsi Antisepsi sterilazyon dezenfeksiyon yöntemleri ve kontrolü ameliyathane hizmetinde gerekli olan enfeksiyon kontrol yöntemleri

SMO102 Hastalıklar Bilgisi (Kredi 3, AKTS:4)
Bu ders kapsamında sağlık ve hastalık kavramları, hastalıkların teşhisinde hikâye alma ve fiziksel muayene, vücudu oluşturan sistemlerin hastalıkları, kan hastalıkları, kanserler, iş ve meslek hastalıkları hakkında bilgi verilecektir.

SMO104 Fizyoloji (Kredi 3, AKTS:3)
Hücre fizyolojisi, Kas fizyolojisi, Dolaşım sistemi, Kan fizyolojisi, Solunum sistemi fizyolojisi, sindirim sistemi fizyolojisi, boşaltım sistemi fizyolojisi, merkez sinir sistemi fizyolojisi, endokrin sistem fizyolojisi.

AIT102 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II (Kredi 2, AKTS:2)
Dünya Harbi, Mondoros Ateşkes Anlaşması, Gazi Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı, Amasya Tamimi, Erzurum ve Sivas Kongreleri ve Önemi, Kuvayı Milliye, TBMM’nin Açılışı, İç Ayaklanmalar ve alınan Tedbirler, Sevr Anlaşması, 1. ve II. İnönü Muhabereleri, Sakarya Meydan Savaşı, Büyük Taaruz, Lozan Barış Antlaşması, Atatürk’ün Tam Bağımsızlık Anlayışı, Atatürk’ün Ekonomi Politikasının esasları, Saltanatın Kaldırılması, Cumhuriyetin ilanı, Laiklik Kavramı ve Önemi, Halifeliğin Kaldırılması, Tarikatlar, Tekkeler, Türbelerin Kapatılması ve Önemi.

TUR102 Türkçe : Sözlü Anlatım (Kredi 2, AKTS:2)
Türk dili bilincinin geliştirilmesi, dil-düşünce ilişkisinin öneminin vurgulanması, bilimsel ve teknolojik alanda üretken, yaratıcı olunması için dil- düşünce ilişkisinin geliştirilmesini amaçlamaktadır.

AHT150 Yaz Stajı (Kredi 0, AKTS:3)
Öğrencilerimize okulda öğrendikleri kuramsal bilgileri uygulama alanına geçirme, iş hayatında deneyim kazanma ve kurumların işleyişini tanıma imkanı sağlamaktadır.Staj süresince yaptıkları gözlem, araştırma ve pratik çalışma ile mesleki sorumluluk ve etik bilincin öneminin kavranmasını sağlamaktadır.

3. YARIYIL

AHT203 Anesteziye Giriş II (Kredi 0, AKTS:3)
Ameliyathane ve prensipleri, genel anestezi kavramı , anestezinin tarihçesi dökümentasyon, time-out, odanın hazırlanması, cerrahi pozisyon ve komplikasyonlar. Pediatrik anestezi, ,solunum sistemi hastalıklarında anestezi ve kardiyovasküler sistem hastalıklarında anestezi de temel prensipler, postoperatif akciğer komplikasyonları, kardiyopulmoner resüsitasyon, sıvı elektrolit tedavisi, , hipoksi oksijen tedavisi, şokun tanımı, tipleri ve tedavide temel prensipleri.

AHT205 Ameliyathane Uygulamaları II (Kredi 5, AKTS:8)
Ameliyathane ortamı, ameliyata hasta ve ortam hazırlığı, enfeksiyon kontrolü, uygulamalarının öğrenilmesi amaçlanır.1. Ameliyathanenin kontaminasyon kaynaklarını tanımlar 2. Ameliyathanede yasal sorunları bilir. 3. Hasta güvenliği kavramının önemini tartışır. 4. Ameliyat odasının hazırlığı, cerrahi aletler ve masaya dizilişlerini açıklar 5. Ameliyat pozisyonları, hastanın ameliyata hazırlığı prosedürlerini özetler. 6. Aseptik teknikleri açıklar. 7. Pansuman çeşitleri ve pansuman teknikleri tanımlar. 8. Cerrahi sütürler, iğneler, insizyon alanları yara kapatılması konularını özetler.

AHT201 Cerrahi Hastalıklar Bilgisi 1 (Kredi 3, AKTS:6)
Cerrahi yöntemlerle tedavi edilebilen çeşitli durum ve hastalıkların çeşitli disiplinlere gore tanımlanması, hangi duruma nasıl bir cerrahi girişimle müdahalede bulunulabildiği, çeşitli disiplinlere ait cerrahi hastalıkların tanımlanıp tedavilerinin irdelenmesi ve ameliyatla ilgili özel durumların gözden geçirilmesi amaçlanmaktadır.

AHT209 Enfeksiyon Hastalıkları (Kredi 3, AKTS:3)
Enfeksiyon hastalıkları terminolojisi, bulaşma yolları, normal vücut florası, konakçı-parazit ilişkileri, bağışıklık, hastane enfeksiyonları, geriatri enfeksiyonları, virüsler, bakteriler ve parazitlerin neden olduğu hastalıklar konularında temel bilgileri içermektedir.

SMO107 İngilizce (Kredi 2, AKTS:2)
Tematik bir yöntemle okuma, yazma ve konuşma becerileri geliştirilecektir. Konuşma ve yazmada öğrenciler okuma ve dinleme yoluyla öğrenmiş oldukları dil formlarını kullanmaları teşvik edilmektedir. Sınıf içinde ve dışında öğrencilere çok geniş okuma sağlanacaktır. Öğrencilere kısa hikayeler, akademik yazılar, araştırma raporları, gazetecelik ve ders kitaplarından bölümler gibi konularda okumaları teşvik edilecektir.

4. YARIYIL

SMO202 Halk Sağlığı (Kredi 2, AKTS:5)
Tıbbın tarihsel gelişimi, Temel sağlık hizmetleri, Sağlık insan gücü, Türkiye ve KKTC’de sağlık örgütlenmesi, Bağışıklık hizmetleri, Temel beslenme, Sağlık eğitimi, İşçi ve işyeri sağlığı, Aile planlanması, Tıp ahlakı.

SMO204 Meslek Etiği (Kredi 2, AKTS:3)
Etik, ahlak ve meslek etiği kavramlarının tanımları, toplumsal yozlaşma tanımı ve nedenleri, toplumdaki yazılı ve yazısız kurallar kavramı, Etik ve hukuk karşılaştırması. Deontoloji, sağlık çalışanları-hasta ilişkileri, hasta hakları, Aydınlatılmış onam kavram ve uygulamaları. Uygulamalı etik.

Seçmeli Dersler

SMO206 Sağlık Hizmetleri Yönetimi (Kredi: 3, AKTS: 4)
Yönetim kavramı ve süreçleri. Türk sağlık sistemi ve alt sistemleri, amaçları, örgütsel yapısı, tarihsel gelişimi, bugünkü durumu, işleyişi, yönetimi ve sistemi oluşturan kurum ve kuruluşların incelenmesi konuları incelenmektedir.

SMO 333 Akılcı İlaç Kullanımı (Kred:i 3, AKTS: 4)
Bu ders ile öğrencinin akılcı ilaç kullanımının önemi ve akılcı olmayan ilaç tedavisi örnekleri ile akılcı olmayan ilaç kullanımının nedenleri ve sonuçlarını öğrenmeleri, akılcı olmayan ilaç kullanımının önlenmesi, akılcı ilaç tedavisi için uygulama ilkeleri hakkında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; Akılcı ilaç kullanımının önemini açıklayabilecektir.Akılcı ilaç kullanımına yönelik ülkemizdeki ve dünyadaki uygulamaları sayabilecektir.Akılcı ilaç kullanımı ve farmakoekonomik verilerin klinik durumlardaki önemini açıklayabilecektir.Akılcı olmayan ilaç kullanımının nedenleri ve sonuçlarını sayabilecektir.Özel hasta gruplarında (yaşlılarda, çocuklarda, hamilelerde ve psikiyatride) akılcı ilaç kullanımının özelliklerini tanımlayabilecektir.

SMO 334 Biyoistatistik (Kredi: 3, AKTS: 4)
Biyoistatistik ile ilgili genel bilgi verilecek, terminoloji ve tanımlar açıklanacaktır,. İstatistik verilerin sınıflaması, bölümleri, verilerin gruplandırılması, frekans tabloları ve grafik çizimleri açıklanacaktır. Dağılım ve dağılımı tanımlayan merkezi ve yaygınlık belirten ölçütler ve özellikleri açıklanacak, hesaplamaları öğretilecektir. Dağılımlar açıklanacak ve normal dağılım, özellikleri ve ilgili hesaplamalar anlatılacaktır. Güven aralığı, Hipotez kurma konuları açıklanacak ve önemlilik testleri ve uygun test için seçim kriterleri öğretilecektir. Nicel karakterlerde uygulanan parametrik önemlilik testleri örneklerle (tek örneklem t testi, iki grup ortalaması arası farkın önemlilik testi (student t testi) açıklanacaktır.Nicel karakterlerde uygulanan nonparametrik önemlilik testleri örneklerle açıklanacaktır. Bağımlı ve bağımsız gruplarda nitel dağılımların karşılaştırılması ve iki nicel karakter arasındaki bağıntının aranması (korelasyon-regresyon analizi) konusu öğtilecektir.

SMO 222 Beden Eğitimi ve Spor (Kredi: 3, AKTS: 4)
İnsan bütününü oluşturan fiziki, ruhsal ve zihinsel vasıfların bulunduğu yaşın ve genetik potansiyelin gerektirdiği verim gücüne ulaştırılması için bedensel aktivitelerin oyun yoluyla yapılması bütünüdür.Ayrıca vücudun organik direncini artıran,sistemlerin fizyolojik kapasitesini geliştiren,bu kapasiteyi koruyan ve devam ettiren bir uğraşıdır.

SMO223 Temel Fotoğrafçılık (Kredi: 3, AKTS: 4)
Temel fotoğrafçılık kavramları ve konuları hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak
Fotoğraf makinesi ve ekipmanlarını doğru kullanarak fotoğraf çekim becerisini kazandırmak
Fotoğraf çekimini ömür boyu sürecek bir hobi haline dönüştürebilmek