DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR

I. YARIYIL

İNG101 Yabancı Dil I (3-0-3) AKTS: 3
Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste ilgi çekici bağlamlar yaratılarak, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar verilerek, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanımı gösterilerek öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri geliştirilecek ve yabancı dil yeterlikleri artırılacaktır.

Ders Kitabı:

 • Andrew Fairhurs, Geraldine Mark, JaneWildman and David Boltın, Attain Upper – Intermediate Student’s Book, Oxford University Press, 2005.
 • John Eastwood, Oxford Practice Grammer – Intermediate, Oxford University Press, 2006.
 • Jeorge Yule, Oxford Practice Grammer – Advanced

Yardımcı Ders Kitabları:

 • Jane Wildman and David Balton, Attain Upper – Intermediate, Oxford University Press, 2005.

 BİL101 Bilişim Teknolojilerine Giriş (2-2-3) AKTS:3
Bilişim teknolojileri, yazılım ve donanımla ilgili temel kavramlar, genel olarak işletim sistemleri, kelime işlemci programlan, elektronik tablolama programlan, veri sunumu, eğitimde Internet kullanımı, bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri ve eğitimdeki yeri, bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramları.

Ders Kitabı:

 • Ömer Bağcı, 2006, Bilgisayarın B’si Windows Xp-Office XP, 1. Baskı, Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Bülbül H. İ., vd.(2002), Temel Bilgisayar Teknolojisi ve Uygulamaları, Ada Yayıncılık, Ankara
 • BAL, H. Ç. 2005, Bilgisayar ve İnternet Kullanımı, Abp Yayınevi.

TUR101 Türk Dili I: Yazılı Anlatım (2-0-2) AKTS: 2
Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar. Anlatımyazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım; paragraf; paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları). Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma koşullan (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinler arası ilişkiler). Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planım çıkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2-0-2) AKTS: 2
Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması.

Ders Kitabı: • Prof. Dr. İsmet Giritli, Yard. Doç. Dr. Necati ulunay Ucuzsatar, Türk Devrim Tarihi ve Atatürkçü Düşünce Derneği Yayınları, 2004.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Prof. Dr. Suna Kili, Türk Devrim Tarihi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2001.
 • Prof. Dr. Totamış Ateş, Türk Devrim Tarihi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2004.
 • Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, 1919-1927, atürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 1999.

SMO109 Temel İlk Yardım (2-2-3) AKTS: 3
İlk yardımın, önemi ve kuralları, olay yeri yönetimi, toplumda felaket durumları, nedenleri, ortaya çıkan sorunlar ve sivil savunma. Hasta/Yaralının değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, yaralanmalarda ilk yardım, kanamalarda ilk yardım, solunum ve dolaşım sistemi ile ilgili ilk yardım uygulamaları ve şok ekstremite kırıklarında ve kanamalarında ilk yardım, omur, kafa, göğüs kemiği kırıkları ve kanamalarda ilk yardım, kurtarma ve taşıma yöntemleri. Yanık, elektrik çarpması, donma, sıcak çarpması, besin ve kimyasal madde zehirlenmelerinde, hayvan ısırmalarında ilk yardım, ilk yardımı gerektiren diğer durumlar.

Ders Kitabı:

 • Uygulamalı İlkyardım, Dr. Ruhi Selçuk Tabak, Palme Yayıncılık, 2003.

Yardımcı Ders Kitabı:

 • Travmada İlkyardım, Gökhan Moray, Nevzat Bilgin, Haberal Eğitim Vakfı, 2004

SMO111 Temel Anatomi (3-0-3) AKTS: 4
Anatomiye giriş. İskelet ve kas sistemi anatomisi: kemik, kas, eklem ve genel bilgiler, üst ve alt ekstremite. Solunum sistemi anatomisi: thorax duvarı anatomisi ve diaphragma, burun ve larynx trachea, akciğerler ve plevra. Dolaşım sistemi: kalp (atria ve ventricles), pericardium, damarlar. Sindirim, boşaltım ve üreme sistemleri: pharynx, oesophagus ve mide, ince-kalın bağırsaklar, karaciğer, pankreas, dalak, böbrekler, üreterler-mesane ve urethra-kadın ve erkek genital organları. Sinir sistemi: merkezi sinir sistemi-diencephalon ve telencephalon-medulla spinalis morfolojisi, beyin sakı- cerebellum ve cranial sinirler – otonom sinir sistemi. Endokrin sistem. Duyu organları: göz ve görme yolları, kulak, işitme ve denge yolları.

Ders Kitabı:

 • Klinik Anatomi, Richard S. Snell, Çevirmen: Prof. Dr. Mehmet Yıldırım, 2004 ISBN: 9789754203967.

*Netter, fh, Atlas of Human Anatomi. Third edition, Icon Learning Systems, 2003

SMO101 Tıbbi Terminoloji  (2-0-2) AKTS: 3
Terminolojiye giriş, Tıbbi terimleri oluşturan ön ekler (Prefixes) Kökler (Stems) Son ekler (Suffixes). Hareket sistemi terimleri, Sinir sistemi terimleri, Kan terimleri, Kardiyovasküler terimler, Solunum sistemi terimleri, Endokrin sistem terimleri, Duyu organ terimleri, Üriner sistem terimleri, Genital sistem terimleri. Ameliyat ve hastalıkların standart terminolojisi hakkında bilginin verilmesi.

YBT 101 Yaşlı Bakım İlke ve Esasları I (3-3-5) AKTS: 7
Bakım hizmetleri konusunda bilgi ve becerileri içermektedir. Bakım hizmeti konusunda gerekli bilgi, beceri ve değerleri bütünleştirip, yaşlı bakım hizmetini uygulayıcı ve geliştirici niteliğe sahip yetkin birer sağlık teknikeri olmalarını sağlamak

Ders Kitabı: Ders notları

II. YARIYIL

İNG102 Yabancı Dil II (3-0-3) AKTS: 3
Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste öğrencilerin “Yabancı Dil I” dersinde kazandıkları bilgi ve becerilerin bir üst seviyeye çıkartılması hedeflenmelidir. Bu yapılırken ilgi çekici bağlamlar yaratılmasına, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar yapılmasına, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanılmasına ve bu yolla öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri ile yabancı dil yeterliklerinin artırılmasına özen gösterilmelidir.

BİL102 Bilgisayar Uygulamalarına Giriş (2-2-3) AKTS:4
Bilgisayar destekli eğitimle ilgili temel kavramlar, bilgisayar destekli eğitimin öğeleri, kuramsal temelleri, yararlan ve sınırlılıkları, uygulama yöntemleri, bilgisayar destekli öğretimde kullanılan yaygın formatlar, ders yazılımlarının değerlendirilmesi ve seçimi, uzaktan eğitim-öğretim uygulamaları, veri tabam uygulamaları, bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki olumsuz etkileri ve önlenmesi.

TUR102 Türk Dili II: Sözlü Anlatım (2-0-2) AKTS: 2
Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dili ve beden dilini kullanma); iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb.). Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları (konunun seçimi ve sınırlandırılması; amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma; konuşmanın sunuluşu). Konuşma türleri: (karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, sorulan yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram vb. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş isteme, biriyle görüşme/röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katılma vb.). Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarım düzeltme.

AİT102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2-0-2) AKTS: 2
Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler. 1923-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik). Bütünleyici ilkeler.

SMO102 Hastalıklar Bilgisi (3-0-3) AKTS: 3
İnsan vücudunun genel yapısı. Hücre ve fonksiyonları, Metabolizma, Vücut sıvıları elektrolit ve doku tipleri. Organ ve sistemler, Kas-İskelet, Sinir, Solunum, Dolaşım, Sindirim, Boşaltım sistemleri, üreme organları ve işlevleri. Sağlık ve hastalık kavramları, semptomlar, Bulgular, Etiyoloji, Hastalıkları muayene, Muayene şekilleri ve tanı işlemleri. Konjenital anomaliler, Göz-KBB Hastalıkları, Üro- Genital Sistem Hastalıkları, Enfeksiyon ve parazit hastalıkları, Kanser, Endokrin sistem hastalıkları, Kan hastalıkları, Ruh sağlığı ve bozuklukları, Sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları.

Ders Kitabı:

 • Ders Notları

SMO104 Fizyoloji  (3-0-3) AKTS: 3
Fizyoloji ile ilgili temel kavramlar, hücre, doku, organ ve sistem organizasyonu ile vücut sistemlerinin çalışma mekanizmaları ve işlevleri, hücre fizyolojisi, Kas fizyolojisi, Dolaşım sistemi, Kan fizyolojisi, Solunum sistemi fizyolojisi, sindirim sistemi fizyolojisi, boşaltım sistemi fizyolojisi, merkez sinir sistemi fizyolojisi, endokrin sistem fizyolojisi.

Ders Kitabı:

 • Ders Kitabı: Doç. Dr. Mitat Koz/Doç. Dr. Gülfem Ersöz/Yard. Doç. Dr. Ethem Gelir. Fizyoloji Ders Kitabı. Nobel Yayın Dağıtım, 2011, ISBN: 975591546.
 • Doç Dr Şehvar Çağlayan, Yaşam Bilimi Fizyoloji, Panel Matbaacılık Ltd. İstanbul, 1995.
 • Ganong W. F. Tıbbi Fizyoloji 20. Baskı, çeviri: Türk Fizyoloji Bilimler Derneği, Nobel Tıp Kitapevleri İstanbul, 2002.
 • Guyton, A. C. Hall, J.E. Tıbbi Fizyoloji, 10. Baskı.Çeviri Editörü; Prof  Dr. Hayrünisa Çavuşoğlu, Editör yardımcıları; Prof. Dr. Berrak Çağlayan Yeğen, Prof Dr. Zeynep Aydın, Doç Dr. İnci Alican, Tavaslı Matbaacılık, İstanbul, 2001.

YBT 114 Yaşlı Bakım İlke ve Esasları II (3-2-4) AKTS: 5
Yaşlı bireylerin hizmetlerini uygulayıcı metotlar ve beceriler ile ilgili bilgiler içermektedir. Bakım hizmeti konusunda gerekli bilgi, beceri ve değerleri bütünleştirip, yaşlı bakım hizmetini uygulayıcı ve geliştirici niteliğe sahip yetkin birer sağlık teknikeri olmalarını sağlamak

YBT 116 Temel Gerontoloji (2-0-2) AKTS: 2
Yaşlılık tarihçesi ve kültürel boyutu hakkında bilgileri içermektedir. Yaşlılık yaşlanma teorileri, yaşlılıkta sosyal desteğin önemi ve yaşam kalitesi hakkında bilgi sahibi olmak

YBT200 Yaz Stajı (0-0-0) AKTS: 1
Bu stajda öğrenci, yıl içinde hem teorik hem de pratik olarak öğrendiği bilgi ve becerilerini, birebir yüz yüze hasta üzerinde uygulama fırsatı elde edecektir, öğrendiği teorik bilgileri mesleki anlamda uygulamaya dökme becerisini geliştirecektir. Öğrencinin alanı ile ilgili ciddi kurumları seçmesi, seçilen kurumun birim tarafından onaylanması, 30 iş günü içinde ilgili kurumdaki çalışmalara katılması, staj sonucunda staj süresinde yapılan uygulamalar ile ilgili birimini bilgilendirilmesi.

III. YARIYIL

YBT 203 Sağlık Sosyolojisi (2-0-2) AKTS: 3
Tıbbi Sosyoloji, sağlık ve hastalığın sosyal yönü, sağlık kurum ve kuruluşları, sosyal işlevleri yanı sıra diğer sosyal sistemlerle sağlık sistemlerin ilişkisini ve sağlık tüketicileri olan tüm sağlık personelinin sosyal davranışlarının iredelenmesi. Öğrencilere, sağlık sosyolojisi temel kavramlarını, toplumsal olayların sağlık üzerine etkilerini öğretmek

YBT 207 Uğraş Terapisi (3-2-4) AKTS: 5
Uğraş terapisinin amacı, kullanılacak metotlar ile ilgili bilgiler içermektedir. Yaşlı bireylerde yaşam kalitelerinin arttırılmasına ilişkin uygulamaları açıklama ve kullanma

YBT 209 Geriatrik Psikiyatri (2-0-2) AKTS: 3
Yaşlılarda görülen psiiyatrik sorunlar ile ilgili bilgiler içermektedir. Yaşlılarda görülen psikiyatrik sorunlar ve nörolojik hastalıklar hakkında temel bilgi sahibi olmalarını amaçlar

YBT 211 Hastalıklar Bilgisi II (3-0-3) AKTS: 4
Hastalık yapıcı etkenler, akut hastalıklar, hastalıkların sınıflandırılması ve organ sistemlerine göre hastalık bilgilerini kazandırmak. Öğrencileri çeşitli hastalıklar ve prognozları hakkında gerekli bilgileri vererek farkında olmalarını sağlamaktır

YBT 213 Fiziksel Rehabilitasyon  (3-2-4) AKTS: 5
Yaşlılar için uygulanabilecek egzersiler ile ilgili bilgiler içermektedir. Yaşlanmanın fizyolojisini tanımlama. egzersizin yaşlı birey açısından önemini kavramak

YBT 215 Sosyal Rehabilitasyon  (3-2-4) AKTS: 5
Sosyal rehabilitasyın nedir, yaşlılar için uygulanacak bilecek rehabilitasyonlar hakkında bilgileri içerir. Öğrencilerin yaşlı birey ve gereksinimlerini tanımlamasını sağlama

FAR203 Farmakoloji (2-0-2) AKTS: 3
Farmakolojiye Giriş, Farmakolojinin tarif ve kısa tarihçesi, İlacın verilmesinde genel kurallar, kaideler, tanım ve deyimler, Biyolojik Membranın yapısı, ilaçların formasotik şekilleri, otonomik ilaçlar İlaçların absorbsiyonu, dağılımı, metabolizması ve eliminasyonu, İlaç etkisini değiştiren ilaçlar, sedative hipnotikler, non steroidal antiinflamatuvar ilaçlar,  kemoterapötik ilaçlar, local anestezikler, hamilelikte ilaç kullanımı, İlaçlara karşı hassasiyet, idiosyncasie ve ilaçların vücutta birikme halleri, analjezik ilaçlar, santral sinir sistemi üzerine depresör etkili ilaçlar, alkoller, genel anestezikler, hipnotikler, antiepileptik ilaçlar, analeptik ilaçlar, lokal anestezikler ve çeşitleri, kardiovasküler sistem ilaçları, antimalaryal ilaçlar, antistaminic, kemo terapotikler, dezenfektan-antiseptikler.

Ders Kitabı:
Kayaalp Oğuz, Tıbbi Farmakoloji

IV. YARIYIL

SMO202 Halk Sağlığı (2-0-2) AKTS: 3Tıbbın tarihsel gelişimi, Temel sağlık hizmetleri, Sağlık insane gücü, Türkiye ve KKTC’de sağlık örgütlenmesi, Bağışıklık hizmetleri, Temel beslenme, Sağlık eğitimi, İşçi ve işyeri sağlığı, Aile planlanması, Tıp ahlakı.

Ders Kitapları: Prof. Dr. Münevver Bertan, Doç. Dr. Çağatay Güler, Halk Sağlığı Temel Bilgiler, ISBN: 975-7467-26-X.

Yardımcı Kitaplar: Fişek, N., H., (1983). “Halk Sağlığına Giriş”. H.Ü. DSÖ Hizmet Araştırma ve Araştırıcı Yetiştirme Merkezi Yayını No: 2. Ankara: Çağ Matbaası

SMO204 Meslek Etiği   (3-0-3) AKTS: 4
Bu derste meslek etiği ile ilgili yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Etik ve ahlak kavramlarının incelenmesi, Etik sistemlerini incelemek,ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek, meslek etiğini incelemek, mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek, sosyal sorumluluk kavramını incelemek, Etik ve sağlık kavramlarını incelemek,Etik ve kültür kavramlarını incelemek.

SMO208 Akılcı İlaç Kullanımı (1-0-1) AKTS: 1
Bu ders ile öğrencinin akılcı ilaç kullanımının önemi ve akılcı olmayan ilaç tedavisi örnekleri ile akılcı olmayan ilaç kullanımının nedenleri ve sonuçlarını öğrenmeleri, akılcı olmayan ilaç kullanımının önlenmesi, akılcı ilaç tedavisi için uygulama ilkeleri hakkında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; Akılcı ilaç kullanımının önemini açıklayabilecektir.Akılcı ilaç kullanımına yönelik ülkemizdeki ve dünyadaki uygulamaları sayabilecektir.Akılcı ilaç kullanımı ve farmakoekonomik verilerin klinik durumlardaki önemini açıklayabilecektir.Akılcı olmayan ilaç kullanımının nedenleri ve sonuçlarını sayabilecektir.Özel hasta gruplarında (yaşlılarda, çocuklarda, hamilelerde ve psikiyatride) akılcı ilaç kullanımının özelliklerini tanımlayabilecektir.

Ders Kitabı:
Akılcı İlaç Kullanımı ve Klinik Farmakoloji. Harun Alp. 2019 Akademisyen Kitabevi ISSN 9786052585368

SMO206 Sağlık Hizmetleri Yönetimi (2-0-2) AKTS: 3
Yönetim kavramı ve süreçleri. Türk sağlık sistemi ve alt sistemleri, amaçları, örgütsel yapısı, tarihsel gelişimi, bugünkü durumu, işleyişi, yönetimi ve sistemi oluşturan kurum ve kuruluşların incelenmesi konuları incelenmektedir.

Ders Kitapları: Ateş M., Sağlık Hizmetleri Yönetimi, 2011
Kavuncubaşı Ş., Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi, Ankara, 2010

Yardımcı Kitaplar: Tengilimoğlu D., Işık O., Akbolat M., Sağlık İşletmeleri Yönetimi, 2012.

YBT 202 Yaşlılarda Kronik Hastalıklar (2-0-2) AKTS: 2
Yaşlılarda görülen kronik hastalıklar ile ilgili bilgiler içermektedir. Kronik hastalığı olan yaşlı bireyde bakım uygulamalarını kazandırmak

YBT 204 Evde Yaşlı Bakım Hizmetleri (3-0-3) AKTS: 3
Yaşlıların ev ortamında karşılaşabilecek sorunlarını ve çözüm yollarını içermektedir. Yaşlının sağlığının korunması ve geliştirlmesi için gerekli kriterleri öğrenmesidir

YBT 206 Yaşlı Bakımda Strateji Geliştirme Teknikleri (3-2-4) AKTS: 6

Yaşlı bakımda strateji planlama ve uygulamaları ile ilgili bilgiler içermektedir. Yaşlı bakımda strateji planlama ve bu hizmetleri ilgili yeni projeler tekniklerini bilmek, yeni stratejiler üretmesini sağlamaktır

YBT 208 Mesleki Uygulama (0-0-0) AKTS:1
Öğrencinin alanı ile ilgili öğrendiği bilgileri pratikte kullanmasını sağlamaktır. Hem teorik hem de pratik olarak öğrendiği bilgi ve becerilerini, birebir yüz yüze hasta üzerinde uygulama fırsatı elde edecektir, öğrendiği teorik bilgileri mesleki anlamda uygulamaya dökme becerisini geliştirecektir. Öğrencinin alanı ile ilgili ciddi kurumları seçmesi, seçilen kurumun birim tarafından onaylanması, 30 iş günü içinde ilgili kurumdaki çalışmalara katılması, staj sonucunda staj süresinde yapılan uygulamalar ile ilgili birimini bilgilendirilmesi.

SEÇMELİ DERSLER

SMO151 Seçmeli Temel Matematik (3, 0) AKTS: 3
Sayılar ve Sayı Sistemleri, Denklemler, Polinomlar, Fonksiyonlar, Eşitsizlikler ve Trigonometri, Karmaşık Sayılar, Lineer Denklem Sistemleri, Matris ve Determinantlar

Ders Kitabı

 • Doğan Dönmez/Prof. Dr. Fikri Akdeniz/ Yrd. Doç. Dr. Ahmet Temizyürek/Yrd. Doç. Dr. Ela Altın/Yrd. Doç. Dr. Güzin Yüksel/Öğr. Gör. Yusuf Karakuş Meslek Yüksek Okulları için Temel Matematik, Nobel Kitabevi, (2003), ISBN: 975856126x.
 • Yardımcı Ders Kitabı:
 • Yüksek Okullar için Matematik, Kasım Akay/ Nadir Akbaş, Çizgi Kitabevi, 2001

SMO112 Mikrobiyoloji (2-0-) AKTS: 2
Mikrobiyolojiye giriş, Mikrobiyoloji tarihçesi, mikroorganizmaların yapısı, mikroorganizmaların sınıflandırılması, mikroorganizma bulaş yolları, normal flora, mikroorganizma korunma yolları, sterilizasyon metodları, laboratuvarda uygulanacak çalışma kuralları, numunelerin alınma kuralları ve numunelerde bulunabilen mikroorganizmalar, mikroorganizmaların identifikasyonunda kullanılan klasik ve yeni metodlar, antibiyogram, stafilokoklar, streptokoklar, aerobik gram negatif koklar, enterobakteriler, non-fermantatif gram negatif basiller ve kokobasiller, anaerob bakteriler, vibrio, aeromonas, campylobacterler ve benzeri organizmalar, spiroket ve diğer spiral şeklindeki mikroorganizmalar, gram pozitif sporlu basiller ve gram pozitif sporsuz basiller, mikobakteriler, virüslerin yapısı ve saptanmasında kullanılan metodlar.

Ders kitabı ve/veya kaynaklar:

 • Aksöz Tolga, Mikrobiyoloji, Bursa Nobel 1998.
 • Şahin, İsmet, Genel Mikrobiyoloji, Bursa Uludağ Üniversitesi 1999
 • Usta Çelebi, Şemsettin, Temel ve Klinik Mikrobiyoloji/Ankara, Güneş 1999.

SMO 201 Ölçme ve Değerlendirme (2-0-2) AKTS: 3
Bu ders öğrencilerin ölçme ve değerlendirme ile ilgili olarak gerekli görülen temel bilgi, kavram, model ve becerileri kazanmasıdır. Eğitim programlarında yer alan kazanımlara öğrencilerin ulaşıp ulaşmadığının kontrolü ölçme ve değerlendirme tekniklerini etkili bir şekilde kullanmak ile gerçekleşecektir. Öğretmen adaylarının öğrencilerdeki öğrenme eksikliklerini, kazanımlara ulaşma derecelerini ve onların bir üst öğrenim kademesine devam edip etmeyeceğine karar vermede kullanacakları ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarını öğrenmeleri önemli bir eğitim ihtiyacıdır. Bu ders öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirme ile ilgili olarak gerekli görülen temel bilgi, kavram, model ve becerileri kazanmasını amaçlamaktadır.

SMO222 Beden Eğitimi ve Spor (Kredi: 3, AKTS: 4)
İnsan bütününü oluşturan fiziki, ruhsal ve zihinsel vasıfların bulunduğu yaşın ve genetik potansiyelin gerektirdiği verim gücüne ulaştırılması için bedensel aktivitelerin oyun yoluyla yapılması bütünüdür.Ayrıca vücudun organik direncini artıran,sistemlerin fizyolojik kapasitesini geliştiren,bu kapasiteyi koruyan ve devam ettiren bir uğraşıdır.

Ders Kitabı:
Antrenör ve sporcu el kitabı Dr. Murat KUNTER –Doç. Dr. Füsun ÖZTÜRK 1997 BURSA 2. Sağlıklı yaşam ve spor Dr. Kürşat KARACABEY –Dr. Recep ÖZMERDİVENLİ 2009 ANKARA 3. Spor eğitiminin temelleri Prof.Dr. Gıyasettin DEMİRHAN 2006 ANKARA

SMO223  Temel Fotoğrafçılık (Kredi: 3, AKTS: 4)
Temel fotoğrafçılık kavramları ve konuları hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak

Fotoğraf makinesi ve ekipmanlarını doğru kullanarak fotoğraf çekim becerisini kazandırmak

Fotoğraf çekimini ömür boyu sürecek bir hobi haline dönüştürebilmek

Ders Kitabı:
A’dan Z’ye fotoğraf . Özer Kanburoğlu. 2016