DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR

SMO101 Tıbbi Terminoloji
Tıbbi terimleri oluşturan ön ekler (Prefixes), kökler (Stems), son ekler (Suffixes). Bunların öğretilmesi ve uygulamasının yapılması. Ameliyat ve hastalıkların standart terminolojisi hakkında bilginin verilmesi.

SMO102 Hastalıklar Bilgisi I
İnsan vücudunun genel yapısı. Hücre ve fonksiyonları, metabolizma, vücut sıvıları elektrolit ve doku tipleri. Organ ve sistemler, solunum, dolaşım, sindirim, boşaltım sistemleri, üreme organları ve işlevleri. Sağlık ve hastalık kavramları, semptomlar, bulgular, etiyoloji, hastalıkları muayene, muayene şekilleri ve tanı işlemleri. Konjenital anomaliler, enfeksiyon ve parazit hastalıkları, kanser, endokrin sistem hastalıkları, kan hastalıkları, ruh sağlığı ve bozuklukları, sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları.

BIL101  Bilişim Teknolojilerine Giriş
Öğrencilerin bilgisayar birimlerini tanıyabilmeleri, Microsoft Windows ortamında çeşitli etkinlikler yapabilmeleri, Internet ve Web ortamını tanıyabilmeleri, Microsoft Word kullanarak istenilen biçimde metin yazabilmeleri ve Microsoft Powerpoint kullanarak sunuş hazırlayabilmeleri hedeflenmektedir

SMO104 Fizyoloji
Hücre fizyolojisi, kas fizyolojisi, dolaşım sistemi, kan fizyolojisi, solunum sistemi fizyolojisi, sindirim sistemi fizyolojisi, boşaltım sistemi fizyolojisi, merkezi sinir sistemi fizyolojisi, endokrin sistem fizyolojisi.

SMO106 Temel İletişim Becerileri
Bilgi giriş ve çıkış işlemleri, basit karşılaştırma işlemleri ve uygulaması, dizinli değişkenler ve uygulaması, bileşik karşılaştırmalar, alt program ve fonksiyonları, kütük çeşitleri, yapıları ve uygulaması. İletişimi tanıma ve çeşitleri, iletişim unsurları, gönderici, alıcı, mesaj, kanal dinleme ve türleri, geri bildirim süreci, sekreterin tanımı, çeşitleri, duyusal ve bilişsel özellikler, meslek saygısı ve bazı kurallar, dış görünüm ve hareketler, 657 sayılı devlet memurları kanunu hakkında bilgi, yöneticiyle birlikte çalışma, yönetici ve yöneticide bulunması gereken özellikler.

SMO107 İngilizce
Tematik bir yöntemle okuma, yazma ve konuşma becerileri geliştirilecektir. Konuşma ve yazmada öğrenciler okuma ve dinleme yoluyla öğrenmiş oldukları dil formlarını kullanmaları teşvik edilmektedir. Sınıf içinde ve dışında öğrencilere çok geniş okuma sağlanacaktır. Öğrencilere kısa hikayeler, akademik yazılar, araştırma raporları, gazetecelik ve ders kitaplarından bölümler gibi konularda okumaları teşvik edilecektir.

SMO109 Temel İlk Yardım
İlk yardımın önemi ve kuralları, toplumda felaket durumları, nedenleri, ortaya çıkan sorunlar ve sivil savunma.Yaralanmalarda ilk yardım, kanamalarda ilk yardım, solunum ve dolaşım sistemi ile ilgili ilk yardım uygulamaları ve şok, ekstremite kırıklarında ve kanamalarında ilk yardım. Omurga, kafa, göğüs kemiği kırıkları ve kanamalarda ilk yardım, kurtarma ve taşıma yöntemleri.Yanık, elektrik çarpması, donma, besin ve kimyasal madde zehirlenmelerinde ilk yardım. İlk yardımı gerektiren diğer durumlar.

SMO111 Temel Anatomi
Anatomiye giriş. İskelet ve kas sistemi anatomisi: Kemik, kas, eklem ve genel bilgiler, üst ve alt ekstremite. Solunum sistemi anatomisi: Thoraks duvarı anatomisi ve diyafram, burun, larinks trakea, akciğerler ve plevra. Dolaşım sistemi: Kalp (atrium ve ventriküller), perikardium, damarlar. Sindirim, boşaltım ve üreme sistemleri: Farinks, osefagus, mide, ince-kalın bağırsaklar, karaciğer, pankreas, dalak, böbrekler, üreterler-mesane ve ürethra-kadın ve erkek genital organları. Sinir sistemi: Merkezi sinir sistemi: Diensefalon, telensefalon, medulla spinalis morfolojisi, beyin sapı, cerebellum, kranial sinirler, otonom sinir sistemi. Endokrin sistem. Duyu organları: Göz ve görme yolları. Kulak, işitme ve denge yolları

AIT101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi
Dünya Harbi, Mondoros Ateşkes Anlaşması, Gazi Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı, Amasya Tamimi, Erzurum ve Sivas Kongreleri ve Önemi, Kuvayı Milliye, TBMM’nin Açılışı, İç Ayaklanmalar ve alınan Tedbirler, Sevr Anlaşması, 1. ve II. İnönü Muhabereleri, Sakarya Meydan Savaşı, Büyük Taaruz, Lozan Barış Antlaşması, Atatürk’ün Tam Bağımsızlık Anlayışı, Atatürk’ün Ekonomi Politikasının esasları, Saltanatın Kaldırılması, Cumhuriyetin ilanı, Laiklik Kavramı ve Önemi, Halifeliğin Kaldırılması, Tarikatlar, Tekkeler, Türbelerin Kapatılması ve Önemi.

TUR101 Türkçe  I: Yazılı Anlatım
Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar. Anlatımyazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım; paragraf; paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları). Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma koşullan (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinler arası ilişkiler). Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planım çıkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

ENF 101 Biofizik
Nicelikleri tanıyarak, hareket konusunu, kuvvet, iş, güç, enerji ve enerji dönüşümlerini kavramak. Momentum, açısal momentum ve korunumlarını, elektrostatik ve manyetizma kavramlarını kullanmak. Ölçme ve birim sistemleri. Sayısal ve vektörel nicelikler. Mekanik (Hız, ivme, vb,) Newton’un Hareket Yasaları. Newton’un Hareket Yasaları ve Statik (Denge, ağırlık merkezi, Tork vb) Dairesel Hareket, açısal hız, açısal ivme.  İş, güç ve enerji (Potansiyel ve kinetik enerji, bağlanma enerjisi). Çizgisel Momentum, Çizgisel Momentum Korunumu. Açısal Momentum, Açısal Momentum Korunumu, Tork. Elektrostatik, Elektriksel yük, Coulomb Kanunu, , iletkenler ve yalıtkanlar, Elektriksel Kuvvetler ve alanlar, Elektrik alan ve potansiyel farkı, paralel metal levhalar. Elektrik akımı, Direnç ve ohm kanunu(potansiyel farkı(V), akım (A) ve direnç (ohm)), özdirenç, güç ve elektriksel ısı. Kondansatörler, dielektrik kavramı Manyetizma ve akımın manyetik alanı Biot Savart Yasası. Ampére Yasası, Manyetik alan, Manyetik alana giren hareketli yüklere etkiyen manyetik kuvvetler. Manyetik alanda bulunan akım geçen kapalı yola etkiyen manyetik kuv-vetler ve tork, Manyetik akı ve Faraday kanunu. Faraday kanunu, maddenin manyetik özellikleri. Maddenin manyetik özellikleri, alternatif akım, Transformatörler.

ENF103 Elektronörofizyolojiye Giriş
Nöroanatomi. Görme ve İşitme yolları. Nörofizyoloji. Görme ve İşitme Fizyolojisi.

ENF 105  Nörofizyolojik Cihaz ve Ekipmanları
Nörolojide kullanılan elektronörofizyolojik yöntemler için gerekli cihaz ve ekipmanların teknik özellikleri, kullanımları, bakımlarının öğretilmesi.

ENF104 EEG1
EEG’nin temeli. EEG dalgaları. EEG’de hasta karşılama, bilgilendirme ve hastanın hazırlanması. EEG Cihazları. EEG’nin uygulanması. EEG Artefaktları. EEG aktivasyon yöntemleri.

ENF106 Elektromiyografi-EMG1
EMG Temeli. EMG Uygulama prensipleri. EMG’de hasta karşılama, bilgilendirme ve hastanın hazırlanması. EMG Cihazları. Sinir iletim çalışmaları üst ekstremite. Sinir iletim çalışmaları alt ekstremite. Sinir iletim çalışmaları ek.

ENF201 Elektroensefalografi-EEG2
Pediatrik EEG. Özel Durumlarda EEG Beyin Ölümü. Özel Durumlarda EEG Yoğun Bakım. Özel Durumlarda EEG Intraoperatif. Özel Durumlarda EEG. Video EEG monitorizasyon.

ENF203 Elektromiyografi- EMG2
İğne EMG. VEP (Görsel Uyarılmış Potansiyeller). ERG (Elektroretinografi). SEP (Somatosenserial Uyarılmış Potansiyeller). MEP (Motor Uyaarılmış Potansiyeller). BAEP (Beyin Sapı İşitsel Uyarılmış Potansiyeller).

ENF205  Polisomnografi-PSG
PSG nedir, ne amaçla kullanılır. PSG öncesi hastanın kayıt için hazırlanması. PSG temel protokoller. PSG uygulamasında elektrodlar ve sensörler. Maske ve aksesuarlar. Uyku evreleri, uyku evrelerinin skorlaması. PSG kayıtlaması sırasında solunum ve O2 saturasyon takibi. Uykuda periyodik bacak hareketleri takibi. PSG’nin kullanıldığı diğer durumlar. Multiple Sleep Latans testi.

ENF211 Nöroloji I
Sağlık ve hastalık kavramları anlatılacak ve çeşitli nörolojik hastalıklar hakkında bilgi verilecektir.

ENF 202 Mesleki Uygulama

ENF 204 Elektromiyografi-EMG3
Sinir iletim çalışmalarındaki makine ayarları, incelenen parametreler, sinir ?kas bileşkesi hastalıklarının ve otonomik sinir sistemini incelenmekte kullanılan testler,  iğne EMG incelemesinde görülen fizyolojik ve patolojik EMG bulguları ve kayıtlama anlatılacaktır.

ENF212 Nöroloji II
Sağlık ve hastalık kavramları anlatılacak ve çeşitli nörolojik hastalıklar hakkında bilgi verilecektir.

ENF102 Sterilizasyon Esasları ve Yöntemleri
Mikroorganizmaların Sınıflandırılması ve Yapıları: mikroorganizmaların sınıflandırma temelleri, adlandırılmaları, büyüklüğü, basit boyama yöntemleri, gram boyama yöntemi ve ilkeleri. Asidorezistan bakteri boyama yöntemi ilkeleri. Bakterilerin Yapısı: Yuvarlak(koklar), çomakçık ve sarmal biçimli bakteriler, involüsyon biçimleri. Bakteri Hücrelerinin Anatomik Yapısı: Protoplastlar, seferoplastlar, bakterilerin L şekilleri. Dış Ortamın Mikroorganizmalar Üzerine Etkisi: Sterilizasyon, dezenfeksiyon ve uygulama yöntemleri. Sterilizasyon yöntemleri, fiziksel yöntemler, kimyasal yöntemler, ısı, ışınlandırma, filitrasyon (süzme) yöntemleri, kuru-sıcak hava ile sterilizasyon, nemli ısı ile sterilizasyon, tindalizasyon. Virüslerin Yapısı: Bakteriler ve virüsler arasındaki farklar, AIDS virüsü. El hijyeni ve önemi. Bulaşıcı hastalığı olan ve/veya bağışıklık sistemi baskılanmış hastada alınması gereken önlemler. Kullanılan alet/ malzemenin dezenfeksiyonu. Enfeksiyon riski taşıyan alanlara göre ortam temizliği. EEG ünitelerinde dezenfeksiyon. EMG ünitelerinde dezenfeksiyon ve sterlizasyon. İntraoperatif monitorizasyonda sterlizasyon.

SMO206 Sağlık Hizmetleri Yönetimi
Yönetim kavramı ve süreçleri. Türk sağlık sistemi ve alt sistemleri, amaçları, örgütsel yapısı, tarihsel gelişimi, bugünkü durumu, işleyişi, yönetimi ve sistemi oluşturan kurum ve kuruluşların incelenmesi konuları incelenmektedir.

SMO202 Halk Sağlığı
Tıbbın tarihsel gelişimi, Temel sağlık hizmetleri, Sağlık insane gücü, Türkiye ve KKTC’de sağlık örgütlenmesi, Bağışıklık hizmetleri, Temel beslenme, Sağlık eğitimi, İşçi ve işyeri sağlığı, Aile planlanması, Tıp ahlakı.

SMO204 Meslek Etiği
Bu derste meslek etiği ile ilgili yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Etik ve ahlak kavramlarının incelenmesi, Etik sistemlerini incelemek,ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek, meslek etiğini incelemek, mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek, sosyal sorumluluk kavramını incelemek, Etik ve sağlık kavramlarını incelemek,Etik ve kültür kavramlarını incelemek.