İNG101 Yabancı Dil I (3-0-3) AKTS: 3
Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste ilgi çekici bağlamlar yaratılarak, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar verilerek, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanımı gösterilerek öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri geliştirilecek ve yabancı dil yeterlikleri artırılacaktır.

BİL101 Bilişim Teknolojilerine Giriş (2-2-3) AKTS: 3
Bilişim teknolojileri, yazılım ve donanımla ilgili temel kavramlar, genel olarak işletim sistemleri, kelime işlemci programları, elektronik tablolama programları, veri sunumu, eğitimde Internet kullanımı, bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri ve eğitimdeki yeri, bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramları.

TUR101 Türk Dili I: Yazılı Anlatım (2-0-2) AKTS: 2
Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar. Anlatım yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım; paragraf; paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları). Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma koşullan (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinler arası ilişkiler). Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planını çıkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2-0-2) AKTS: 2
Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması.

İNG102 Yabancı Dil II (3-0-3) AKTS: 3
Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste öğrencilerin “Yabancı Dil I” dersinde kazandıkları bilgi ve becerilerin bir üst seviyeye çıkartılması hedeflenmelidir. Bu yapılırken ilgi çekici bağlamlar yaratılmasına, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar yapılmasına, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanılmasına ve bu yolla öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri ile yabancı dil yeterliklerinin artırılmasına özen gösterilmelidir.

BİL102 Bilgisayar Uygulamalarına Giriş (2-2-3) AKTS: 3
Bilgisayar destekli eğitimle ilgili temel kavramlar, bilgisayar destekli eğitimin öğeleri, kuramsal temelleri, yararlan ve sınırlılıkları, uygulama yöntemleri, bilgisayar destekli öğretimde kullanılan yaygın formatlar, ders yazılımlarının değerlendirilmesi ve seçimi, uzaktan eğitim-öğretim uygulamaları, veri taban uygulamaları, bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki olumsuz etkileri ve önlenmesi.

TUR102 Türk Dili II: Sözlü Anlatım (2-0-2) AKTS: 2
Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dili ve beden dilini kullanma); iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb.). Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları (konunun seçimi ve sınırlandırılması; amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma; konuşmanın sunuluşu). Konuşma türleri: (karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, sorulan yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram vb. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş isteme, biriyle görüşme/röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katılma vb.). Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarım düzeltme.

AİT102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2-0-2) AKTS: 2
Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler. 1923-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik). Bütünleyici ilkeler.

SMO101 Tıbbi Terminoloji (2-0-2) AKTS: 3
Terminolojiye giriş, Tıbbi terimleri oluşturan ön ekler (Prefixes) Kökler (Stems) Son ekler (Suffixes). Hareket sistemi terimleri, Sinir sistemi terimleri, Kan terimleri, Kardiyovasküler terimler, Solunum sistemi terimleri, Endokrin sistem terimleri, Duyu organ terimleri, Üriner sistem terimleri, Genital sistem terimleri. Ameliyat ve hastalıkların standart terminolojisi hakkında bilginin verilmesi.

SMO111 Temel Anatomi (3-0-3) AKTS: 4
Anatomiye giriş. İskelet ve kas sistemi anatomisi: kemik, kas, eklem ve genel bilgiler, üst ve alt ekstremite. Solunum sistemi anatomisi: thorax duvarı anatomisi ve diaphragma, burun ve larynx trachea, akciğerler ve plevra. Dolaşım sistemi: kalp (atria ve ventricles), pericardium, damarlar. Sindirim, boşaltım ve üreme sistemleri: pharynx, oesophagus ve mide, ince-kalın bağırsaklar, karaciğer, pankreas, dalak, böbrekler, üreterler-mesane ve urethra-kadın ve erkek genital organları. Sinir sistemi: merkezi sinir sistemi-diencephalon ve telencephalon-medulla spinalis morfolojisi, beyin sakı- cerebellum ve cranial sinirler – otonom sinir sistemi. Endokrin sistem. Duyu organları: göz ve görme yolları, kulak, işitme ve denge yolları.

SMO102 Hastalıklar Bilgisi (3-0-3) AKTS: 3
İnsan vücudunun genel yapısı. Hücre ve fonksiyonları, Metabolizma, Vücut sıvıları elektrolit ve doku tipleri. Organ ve sistemler, Kas-İskelet, Sinir, Solunum, Dolaşım, Sindirim, Boşaltım sistemleri, üreme organları ve işlevleri. Sağlık ve hastalık kavramları, semptomlar, Bulgular, Etiyoloji, Hastalıkları muayene, Muayene şekilleri ve tanı işlemleri. Konjenital anomaliler, Göz-KBB Hastalıkları, Üro- Genital Sistem Hastalıkları, Enfeksiyon ve parazit hastalıkları, Kanser, Endokrin sistem hastalıkları, Kan hastalıkları, Ruh sağlığı ve bozuklukları, Sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları.

SMO104 Fizyoloji (3-0-3) AKTS: 3
Fizyoloji ile ilgili temel kavramlar, hücre, doku, organ ve sistem organizasyonu ile vücut sistemlerinin çalışma mekanizmaları ve işlevleri, hücre fizyolojisi, Kas fizyolojisi, Dolaşım sistemi, Kan fizyolojisi, Solunum sistemi fizyolojisi, sindirim sistemi fizyolojisi, boşaltım sistemi fizyolojisi, merkez sinir sistemi fizyolojisi, endokrin sistem fizyolojisi.

İAY 103 Acil Sağlık Hizmetleri (2-0-2) AKTS: 4
Sağlık Hizmetlerini değerlendirmek, Acil Sağlık Hizmetlerini değerlendirme, Ambulans ve Acil sağlık araçlarını değerlendirmek, Türkiye’de Ambulans donanımlarını ayırt etmek, Türkiye’de Acil servis Yapısı ve işleyişini değerlendirmek, Türkiye’de ve KKTC‘ de ki Acil sağlık hizmetlerinde formları kullanmak, Paramediğin Yetki ve sorumluluklarını değerlendirmek, Görev Organizasyonu yapmak, Kendi güvenliğini sağlamak, Hasta/yaralı güvenliğini sağlamak , Ambulans ve acil sağlık hizmetlerinde haberleşmeyi sağlamak

İAY105 Acil Hasta Bakımı I (4-4-6) AKTS: 8
Acil sağlık bakımında temel kavramlar. Hasta veya yaralının birinci değerlendirmesini yapmak, Vital bulguları değerlendirebilmek, Damar yolu açabilmek ve kan alabilmek, Temel girişimsel becerilerin kazanmak, Hasta veya yaralının ikinci değerlendirmesini yapmak, İkinci değerlendirme tekniklerini uygulamak, Çocuk ve erişkin yaş grubunda temel yaşam desteği, hayati bulguların ölçülmesi, hasta monitorizasyonu, hava yolu teknikleri, ventilasyon ve oksijen desteği, damar yolu, kemik içi yol ve kan alma teknikleri ile ilaç uygulama teknikleri, triyaj, saha yönetimi, temel EKG kavramları Solunum sistemi hastalıklarını değerlendirmek, Solunum sıkıntısında acil bakım uygulamak, Kardiyovasküler sistem hastalıklarını değerlendirmek, Göğüs ağrısı olan hastaya acil bakım uygulamak, Sinir sistemi hastalıkları değerlendirmek, Sinir sistemi hastalıklarda acil bakım uygulamak.

İAY106 Acil Hasta Bakımı II (4-4-6) AKTS: 6
Triaj, tanı koyma, tedavi önceliklerini belirleme ve uygulama esasları. EKG’de ritim bozukluklarını tanıma, çocuk ve ileri yaşam desteği, göğüs ağrısı olan hastaya yaklaşım ve tedavi, kalp hastalıklarının yönetimi, elektriksel tedaviler, karın ağrılı hastaya yaklaşım, acil girişimsel işlemler, sindirim sistemi hastalıkları, sindirim sistemi acilleri, ürogenital sistem hastalıkları, ürogenital sistem acilleri, intoksikasyonlara yaklaşım, yanık hastasına acil yaklaşım, diyabet ilişkili hastalıklar yönetimi ve nörolojik acil durumlar, hasta vital takibi yapmak ve değerlendirmek, sıvı elektrolit dengesine yaklaşım, asit baz dengesi bozukluğuna acil yaklaşım, acil hastada sık kullanılan ilaçlar.

İAY201 Acil Hasta Bakımı III (4-4-6) AKTS: 8
Hastane öncesi acil bakım, acil bakım verenlerde duygusal stress, vital bulgular, Hastanın birincil ve ikincil değerlendirilmesi, kardiyopulmoner resüsitasyon, yabancı cisim aspirasyonu, solunum acilleri, göğüs travmaları, batın ve genital bölge yaralanmaları. Geriatrik hastalıklar ve acilleri, Onkolojik aciller, Multi travmalı hastaya yaklaşım, Kafa travmalı hastaya yaklaşım, Vertebra travmalı hastaya yaklaşım, Toraks travmalı hastaya yaklaşım, Karın travmalı hastaya yaklaşım, Ekstremite travmalı hastaya yaklaşım, Damar ve sinir yaralanmalı hastaya acil yaklaşım, Damar yolu açma pratik uygulama, vital bulgular, saldırgan hastaya yaklaşım ve psikiyatrik aciller.

İAY108 Farmakoloji (4-0-4) AKTS: 4
Farmakolojinin genel tanımı, farmakolojinin dalları, ilaç geliştirme aşamaları, ilaçların kaynakları, ilaç uygulama yolları, farmasötik şekiller, absorbsiyon, dağılım, metabolizma, eliminasyon ile ilgili bilgiler, reseptör nedir ve reseptör tipleri, ilaçların etki mekanizmaları doz-cevap ilişkisi, ilaç etkisini değiştiren faktörler, ilaçlara ait istenmeyen etkiler, Santral sinir sistemine etkili ilaçlar, otonom sinir sistemine etkili ilaçlar, KVS etkili ilaçlar, Endokrin sisteme etkili ilaçlar, otakoidler ve kemoterapötik ilaçlar.

İAY110 Travma (2-0-2) AKTS: 2
Travma mekanizması, ilk değerlendirme, birincil ve ikincil bakı, sistem travmalarının gözden geçirilmesi, yara onarımı esasları. Çoklu travma hastasına acil yaklaşım, kafa travmalı hastaya acil yaklaşım, servikal travmalı hastaya acil yaklaşım, toraks travmalı hastaya acil yaklaşım, batın travmalı hastaya acil yaklaşım, üst ekstremite travmalarına acil yaklaşım, alt ekstremite travmalarına acil yaklaşım, üst ekstremite arter ve sinir yaralanmalarına acil yaklaşım, pediatrik travma hastasına yaklaşım, yanık hastasına yaklaşım, çocuk istismarı, yaşlı istismarı ve travmanın adli yönü, vertebra travmalı hastaya acil yaklaşım, penetran yaralanmalara acil yaklaşım.

İAY200 Yaz Stajı (0-0-0) AKTS: 1
Bu stajda öğrenci, yıl içinde hem teorik hem de pratik olarak öğrendiği bilgi ve becerilerini, birebir yüz yüze hasta üzerinde uygulama fırsatı elde edecektir, öğrendiği teorik bilgileri mesleki anlamda uygulamaya dökme becerisini geliştirecektir. Öğrencinin alanı ile ilgili ciddi kurumları seçmesi, seçilen kurumun birim tarafından onaylanması, 30 iş günü içinde ilgili kurumdaki çalışmalara katılması, staj sonucunda staj süresinde yapılan uygulamalar ile ilgili birimini bilgilendirilmesi.

İAY107 Beden Eğitimi (0-2-1) AKTS: 2
Hareket eğitimi, araçlar ve araçta egzersizler, etkinlikler, uygulamalar; oyunlar. hareket gelişimine uygun egzersizler ve uygulamalar; oyunlar. Yüzme eğitiminin özel öğretim yöntemleri, motorsal öğrenimde basamaklar (metodik yollar); motor yeteneklerin kazandırılmasında izlenecek yollar; hareket eğitiminde izlenecek yollar; öğretiminin esasları nelerdir? Hareket eğitimi (beden eğitimi) etkinliğinin yıllık planını hazırlarken dikkat edilmesi gereken şeyler.

İAY109 Yüzme (0-2-1) AKTS: 2
Yüzme teknikleri, Yüzme sporunun fiziksel uygunluk parametreleri üzerindeki etkilerinin tartışılması, Kişisel temizlik ve hijyen kurallarının açıklanması, Öğrencilerin başlangıç düzeylerinin belirlenmesi, Suya uyum çalışmalarının yapılması

İAY 102 Acil Yardım Kurtarma Çalışmaları I (2-2-3) AKTS: 3
Acil yardım kurtarma dersi programın mesleki ana derslerindendir. Paramedik öğrencisine, meslek hayatında karşılaşacağı hasta ve yaralılar için kurtarma ve taşıma prensipleri anlatılacaktır. Hasta ve yaralıya uygun pozisyon vermek, kurtarma ve çıkarma teknikleri, saldırgan hastaya müdahale teknikleri ve olay yeri yönetimi teorik ve pratik olarak anlatılacaktır. Dersin değerlendirmesi teorik ve pratik olarak yapılan ara ve final sınav notları ile birlikte öğrencinin devam durumuna göre belirlenecektir.

İAY 203 Acil Yardım Kurtarma Çalışmaları II (2-2-3) AKTS: 3
Hasta ve yaralılar için kurtarma ve taşıma prensipleri. Hasta ve yaralıya uygun pozisyon vermek, kurtarma ve çıkarma teknikleri, saldırgan hastaya müdahale teknikleri ve olay yeri yönetimi Su içinden ve enkaz içinden yaralı kurtarma teknikleri, telsiz kullanma, ambulans sürüş teknikleri.

İAY 104 Ambulans Servis Eğitimi I (2-2-3) AKTS: 3
Modern ilk Yardım Araçları ve Ambulanslar, Hasta veya Yaralı Taşıma ve Transportu, Sedye ve Diğer Ekipmanları Kullanma, Kayıtlar, Raporlar ve Ambulansta Kullanılan Kayıtlar, Ambulanslarda Hastaya Yaklaşım ve İletişim, Çağrı Karşılama ve Çağrı Yönlendirme, Komuta Kontrol Merkezi, Triaj Uygulamaları, Hava ve Deniz Ambulansları, Ambulanslarda Kullanılan Koruyucu Ekipmanlar, Enfeksiyon Kontrolü, Ambulans Ekipmanları ve Dezenfeksiyon, Adli Vakalara Yaklaşım

İAY 205 Ambulans Servis Eğitimi I (2-2-3) AKTS: 3
Ambulans ve ekipmanlarının klinik senaryolar ve ambulans kullanımı uygulaması. Modern İlk Yardım Araçları ve Ambulanslar, Hasta veya Yaralı Taşıma ve Transportu, Sedye ve Diğer Ekipmanları Kullanma, Kayıtlar, Raporlar ve Ambulansta Kullanılan Kayıtlar, Ambulanslarda Hastaya Yaklaşım ve İletişim, Çağrı Karşılama ve Çağrı Yönlendirme, Komuta Kontrol Merkezi, Triaj Uygulamaları, Hava ve Deniz Ambulansları, Ambulanslarda Kullanılan Koruyucu Ekipmanlar, Enfeksiyon Kontrolü, Ambulans Ekipmanları ve Dezenfeksiyon, Adli Vakalara Yaklaşım.

İAY 211 İleri Yaşam Desteği Uygulaması I (2-8-6) AKTS: 7
İleri yaşam desteği uygulamaları nedir, havayolu açma teknikleri, değerlendirme, kullanılan malzemeler, endotrakeal entübasyon, EKG, kardiak arrestte ritm tanımlama, ölümcül ritimlere genel bakış, AHA 2015 guideline ikyd algoritması, AHA 2015 guideline taşikardi algoritması, AHA 2015 guideline bradikardi algoritması, AHA 2015 guideline pediatrik ikyd uygulaması, AHA 2015 guideline özel durumlarda ikyd uygulamaları, ikyd uygulamarında diğer tıbbi ekipmanların kullanılması, defibrilasyon nedir, uygulamaları.

İAY212 İleri Yaşam Desteği Uygulaması II (0-10-5) AKTS: 7
Acil servis, yoğun bakım ünitesi, doğumhane, triyaj ve ambulans servisi arasında rotasyon yapılarak alanda ilk müdahale gerektiren durumlarda hasta veya yaralıya resusitasyon ve havayolu açma uygulanması gereken durumlarda, güncel bilgi ve kılavuzlar eşliğinde gerekli müdahaleyi, doğru ilaç ve girişimsel işlem seçimini, ekip anlayışını sağlanması.

İAY 202 Mesleki Uygulama (0-30-15) AKTS: 15
Mesleki uygulama; teorik ve pratik derslerde anlatılan uygulamaları süpervizör gözetiminde hasta başında yapılması ve aktif olarak hasta bakımına katılması. Sağlık hizmet sunumundaki işleyişi, resmi kuralları, bulundukları sağlık kurumundaki yazışmaları, sağlık hizmeti gerektiren durumlarda ambulanslarda ve sağlık kuruluşlarında gerekli ön müdahaleyi yapabilmeyi ve değerlendirmeyi ve temel girişimsel işlemleri öğrenme ve uygulayabilme. Acil servis, yoğun bakım ünitesi, triyaj ve ambulans servisi arasında rotasyon.

İAY213 Resüsitasyon (4-2-5) AKTS: 5
Kritik hasta grubunda tanı koyma, tedavi önceliklerini belirleme ve uygulama esaslarının verilmesi. Kanama kontrolü, şok, zehirlenmeler, asid baz dengesi, yanıklar, özel durumlarda resüssitasyon esasları anlatılacaktır. Paramedik öğrencisinin bilmesi gereken tüm algoritmalar AHA 2015 temel yaşam desteği algoritması, AHA 2015 özel durumlarda temel yaşam desteği, EKG, Akut Koroner Sendromlar, AHA 2015 ileri kardiyak yaşam desteği algoritması, Defibrilasyon, Kardiyak Pacemaker Uygulaması, Havayolunun Açık Tutulması ve Ventilasyon, Kardiyak Monitorizasyon, AHA 2015 özel durumlarda ileri kardiyak yaşam desteği algoritması, Resüsitasyon Sonrası Bakım.

İAY209 Sağlık Hizmetleri Yönetimi (2-0-2) AKTS: 3
Yönetim ve yönetici kavramları, süreçleri. Hastane, hastane yönetimi ve yöneticisi, yönetim teorileri, organizasyon nedir, hiyerarşik yapılanma, sağlık sistemi örgütlenmesi, değişim yönetimi, motivasyon ve işe bağlilik, yasal ve etik düzenlemeler, etkileme süreci ve güç kullanımı, çatişma yönetimi, zaman yönetimi, sağlik kurumlarında karar verme süreci ve problem çözme, koordinasyon, toplam kalite yönetimi. Türkiye ve KKTC’deki sağlık sistemi ve alt sistemleri, amaçları, örgütsel yapısı, tarihsel gelişimi, bugünkü durumu, işleyişi, yönetimi, sistemi oluşturan kurum ve kuruluşların incelenmesi.

SMO204 Meslek Etiği (3-0-3) AKTS: 4
Bu derste meslek etiği ile ilgili yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Etik ve ahlak kavramlarının incelenmesi, Etik sistemlerini incelemek,ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek, meslek etiğini incelemek, mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek, sosyal sorumluluk kavramını incelemek, Etik ve sağlık kavramlarını incelemek,Etik ve kültür kavramlarını incelemek.

SMO208 Akılcı İlaç Kullanımı (1-0-1) AKTS: 1
Akılcı İlaç Kullanımı ile ilgili temel kavramlar, Akılcı ilaç kullanımında paydaşlar, Akılcı ilaç kullanımında ilaç sağlama süreci, Uyunç, İlacın saklama koşulları, Akılcı olmayan ilaç kullanımına yol açan etkenler.