İNG101 Yabancı Dil I (3-0-3) AKTS: 3
Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste ilgi çekici bağlamlar yaratılarak, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar verilerek, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanımı gösterilerek öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri geliştirilecek ve yabancı dil yeterlikleri artırılacaktır.

BİL101 Bilişim Teknolojilerine Giriş (2-2-3) AKTS:3
Bilişim teknolojileri, yazılım ve donanımla ilgili temel kavramlar, genel olarak işletim sistemleri, kelime işlemci programlan, elektronik tablolama programlan, veri sunumu, eğitimde Internet kullanımı, bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri ve eğitimdeki yeri, bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramları.

TUR101 Türk Dili I: Yazılı Anlatım (2-0-2) AKTS: 2
Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar. Anlatımyazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım; paragraf; paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları). Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma koşullan (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinler arası ilişkiler). Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planım çıkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2-0-2) AKTS: 2
Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması.

İNG102 Yabancı Dil II (3-0-3) AKTS: 3
Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste öğrencilerin “Yabancı Dil I” dersinde kazandıkları bilgi ve becerilerin bir üst seviyeye çıkartılması hedeflenmelidir. Bu yapılırken ilgi çekici bağlamlar yaratılmasına, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar yapılmasına, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanılmasına ve bu yolla öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri ile yabancı dil yeterliklerinin artırılmasına özen gösterilmelidir.

BİL102 Bilgisayar Uygulamalarına Giriş (2-2-3) AKTS: 3
Bilgisayar destekli eğitimle ilgili temel kavramlar, bilgisayar destekli eğitimin öğeleri, kuramsal temelleri, yararlan ve sınırlılıkları, uygulama yöntemleri, bilgisayar destekli öğretimde kullanılan yaygın formatlar, ders yazılımlarının değerlendirilmesi ve seçimi, uzaktan eğitim-öğretim uygulamaları, veri tabam uygulamaları, bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki olumsuz etkileri ve önlenmesi.

TUR102 Türk Dili II: Sözlü Anlatım (2-0-2) AKTS: 2
Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dili ve beden dilini kullanma); iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb.). Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları (konunun seçimi ve sınırlandırılması; amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma; konuşmanın sunuluşu). Konuşma türleri: (karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, sorulan yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram vb. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş isteme, biriyle görüşme/röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katılma vb.). Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarım düzeltme.

AİT102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2-0-2) AKTS: 2
Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler. 1923-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik). Bütünleyici ilkeler.

SMO101 Tıbbi Terminoloji (2-0-2) AKTS: 3
Terminolojiye giriş, Tıbbi terimleri oluşturan ön ekler (Prefixes) Kökler (Stems) Son ekler (Suffixes). Hareket sistemi terimleri, Sinir sistemi terimleri, Kan terimleri, Kardiyovasküler terimler, Solunum sistemi terimleri, Endokrin sistem terimleri, Duyu organ terimleri, Üriner sistem terimleri, Genital sistem terimleri. Ameliyat ve hastalıkların standart terminolojisi hakkında bilginin verilmesi.

SMO109 Temel İlk Yardım (2-2-3) AKTS: 3
İlk yardımın, önemi ve kuralları, olay yeri yönetimi, toplumda felaket durumları, nedenleri, ortaya çıkan sorunlar ve sivil savunma. Hasta/Yaralının değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, yaralanmalarda ilk yardım, kanamalarda ilk yardım, solunum ve dolaşım sistemi ile ilgili ilk yardım uygulamaları ve şok ekstremite kırıklarında ve kanamalarında ilk yardım, omur, kafa, göğüs kemiği kırıkları ve kanamalarda ilk yardım, kurtarma ve taşıma yöntemleri. Yanık, elektrik çarpması, donma, sıcak çarpması, besin ve kimyasal madde zehirlenmelerinde, hayvan ısırmalarında ilk yardım, ilk yardımı gerektiren diğer durumlar.

SMO111 Temel Anatomi (3-0-3) AKTS: 4
Anatomiye giriş. İskelet ve kas sistemi anatomisi: kemik, kas, eklem ve genel bilgiler, üst ve alt ekstremite. Solunum sistemi anatomisi: thorax duvarı anatomisi ve diaphragma, burun ve larynx trachea, akciğerler ve plevra. Dolaşım sistemi: kalp (atria ve ventricles), pericardium, damarlar. Sindirim, boşaltım ve üreme sistemleri: pharynx, oesophagus ve mide, ince-kalın bağırsaklar, karaciğer, pankreas, dalak, böbrekler, üreterler-mesane ve urethra-kadın ve erkek genital organları. Sinir sistemi: merkezi sinir sistemi-diencephalon ve telencephalon-medulla spinalis morfolojisi, beyin sakı- cerebellum ve cranial sinirler – otonom sinir sistemi. Endokrin sistem. Duyu organları: göz ve görme yolları, kulak, işitme ve denge yolları.

SMO102 Hastalıklar Bilgisi (3-0-3) AKTS: 3
İnsan vücudunun genel yapısı. Hücre ve fonksiyonları, Metabolizma, Vücut sıvıları elektrolit ve doku tipleri. Organ ve sistemler, Kas-İskelet, Sinir, Solunum, Dolaşım, Sindirim, Boşaltım sistemleri, üreme organları ve işlevleri. Sağlık ve hastalık kavramları, semptomlar, Bulgular, Etiyoloji, Hastalıkları muayene, Muayene şekilleri ve tanı işlemleri. Konjenital anomaliler, Göz-KBB Hastalıkları, Üro- Genital Sistem Hastalıkları, Enfeksiyon ve parazit hastalıkları, Kanser, Endokrin sistem hastalıkları, Kan hastalıkları, Ruh sağlığı ve bozuklukları, Sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları.

SMO104 Fizyoloji (3-0-3) AKTS: 3
Fizyoloji ile ilgili temel kavramlar, hücre, doku, organ ve sistem organizasyonu ile vücut sistemlerinin çalışma mekanizmaları ve işlevleri, hücre fizyolojisi, Kas fizyolojisi, Dolaşım sistemi, Kan fizyolojisi, Solunum sistemi fizyolojisi, sindirim sistemi fizyolojisi, boşaltım sistemi fizyolojisi, merkez sinir sistemi fizyolojisi, endokrin sistem fizyolojisi.

MAT151 Temel Matematik (3-0-3) AKTS: 3
Sayılar ve Sayı sistemleri; Doğal Sayılar, Tam Sayılar, Rasyonel Sayılar ve Ondalık sayılar,
Üslü Sayılar, Köklü Sayılar. Cebirsel İfadeler, Özdeşlikler, Çarpanlara Ayırma ve Rasyonel İfadeler, Fonksiyonlar, Denklemler, Polinomlar, Fonksiyonlar, Eşitsizlikler, Trigonometri, Karmaşık sayılar, Lineer Denklem Sistemleri, Matris ve Determinantlar. İstatistiğe Giriş, Merkezi Eğilim Ölçüleri, Dağılım Ölçüleri

KMB102 Klinik Mikrobiyoloji (2-0-2) AKTS: 2
Mikrobiyolojiye giriş, Mikrobiyoloji tarihçesi, mikroorganizmaların yapısı, mikroorganizmaların sınıflandırılması, mikroorganizma bulaş yolları, normal flora, mikroorganizma korunma yolları, sterilizasyon metodları, laboratuvarda uygulanacak çalışma kuralları, numunelerin alınma kuralları ve numunelerde bulunabilen mikroorganizmalar, mikroorganizmaların identifikasyonunda kullanılan klasik ve yeni metodlar, antibiyogram, stafilokoklar, streptokoklar, aerobik gram negatif koklar, enterobakteriler, non-fermantatif gram negatif basiller ve kokobasiller, anaerob bakteriler, vibrio, aeromonas, campylobacterler ve benzeri organizmalar, spiroket ve diğer spiral şeklindeki mikroorganizmalar, gram pozitif sporlu basiller ve gram pozitif sporsuz basiller, mikobakteriler, virüslerin yapısı ve saptanmasında kullanılan metodlar.

ANE101 Anestezi Farmakolojisi I (2-0-2) AKTS: 3
Genel Farmakoloji: Farmakolojiye giriş, ilaçların farmasötik şekilleri, ilaçların veriliş yolları, ilaçların emilim, dağılım, metabolizma ve atılımları. Kemoterapötik ilaçlar. İlaç etkisini değiştiren faktörler ve ilaç etkileşimleri, sempatik sistem, parasempatik sistem. Santral Sinir Sistemi İlaçları: Genel anestezikler; inhalasyon genel anestezikleri, intravenöz genel anestezikler. Otonom Sinir Sistemine etkili ilaçlar. Endokrin sisteme etkili ilaçlar. Lokal anestezikler, narkotik aneljezikler, hipnotikler, nöroleptikler, anksiyolitikler, nöromüsküler bloke ediciler, SSS uyarıcıları.

ANE102 Anestezi Farmakolojisi II (2-0-2) AKTS: 3
Genel Farmakoloji, Kemoterapötik ilaçlar, Santral sinir sistemine etkili ilaçlar, otonom sinir sistemine etkili ilaçlar, KVS etkili ilaçlar, Otakoidler, Endokrin sisteme etkili ilaçlar. Sedasyon Amacıyla Kullanılan İlaçlar, Antikolinerjik Ve Antihistaminik İlaçlar, Mide Asidi Ve Volümünü Azaltan İlaçlar, Gaz Anestezikler, Buharlaşabilen Sıvı Anestezikler, İntravenöz Anestezikleri, İntravenöz Anesteziklerin Antagonist İlaçları, Lokal Anestezik İlaçlar, Ester Tipi, Amid Tipi Lokal Anestezik İlaçlar, Depolarizan Kas Gevşetici İlaçlar, Nondepolarizan Kas Gevşetici İlaçlar, Kas Gevşeticileri İlaçların Antagonistleri, Adrenerjik agonist ve antagonist İlaçlar, Hipotansif İlaçlar, Anesteziye ilave ilaçlar.

ANE203 Anestezi Farmakolojisi III (2-0-2) AKTS: 3
Kardiyotonik Glikozidler, Antiaritmik İlaçlar, Antianginal İlaçlar, Adrenerjik Agonist Ve Antagonist İlaçlar, Hipotansif İlaç Çeşitlerini Uygulamak, Santral Sinir Sistemi İlaçlar, Otonom Sinir Sistemine Etki Eden İlaçlar, Solunum Sistemine Etkili İlaçlar, Endokrin Sisteme Etkili İlaçlar, Kardiyovasküler sisteme etkili ilaçlar, Gastrointestinal sisteme etkili ilaçlar, Hamilelikte İlaç Kullanımı, İntravenöz Anestezikler, İnhalasyon Anestezikler, Üriner sistem ilaçları, Hemolitik, kemoterapotik ilaçlar, diüretikler ve sıvı– elektrolit dengesini düzenleyen ilaçlar, antibiyotik türevi ilaçlar.

ANE104 Anestezi Cihazları (2-2-3) AKTS: 3
Anesteziye giriş ve tarihsel gelişim, anestezi devreleri, anestezi cihazları, anestezi sistemleri, laringoskopi ve laringoskoplar, anestezide kullanılan maske, airway, ambu, malzemeler, endotrakeal tüpler ve entübasyon, intravenöz uygulama teknikleri, spinal anestezi gereçleri, epidural anestezi gereçleri, kan basıncı ölçümü ve tansiyon aletleri. Genel anestezi devreleri, sinir-kas kavşağı monitörizasyonu, aspiratörler, koterler, yangın ve patlamalar, oksijen tedavisi, hiposi ve CO2, anestezi derinliği, hemodinamik monitorizasyon, kontrollü hipotansiyon, hipotermi ve anestezi, hipotermi ve maling hipertermi, anestezide kullanılan ventilatörler, solunum tedavisi.

ANE200 Yaz Stajı (0-0-0) AKTS: 1
Bu stajda öğrenci, yıl içinde hem teorik hem de pratik olarak öğrendiği bilgi ve becerilerini, birebir yüz yüze hasta üzerinde uygulama fırsatı elde edecektir, öğrendiği teorik bilgileri mesleki anlamda uygulamaya dökme becerisini geliştirecektir. Öğrencinin alanı ile ilgili ciddi kurumları seçmesi, seçilen kurumun birim tarafından onaylanması, 30 iş günü içinde ilgili kurumdaki çalışmalara katılması, staj sonucunda staj süresinde yapılan uygulamalar ile ilgili birimini bilgilendirilmesi.

ANE108 Anestezi-Reanimasyon I (4-0-4) AKTS: 4
Ameliyathane ve prensipleri, anestezi teknisyeninin yasal sorumluluğu, genel anestezi kavramı , anestezinin tarihçesi, anestezi öncesi değerlendirme, rutin laboratuvar tetkikleri, ASA sınflandırması, dökümantasyon, time-out, odanın hazırlanması, Anestezi devreleri ve anestezi cihazı, monitörizasyon, cerrahi pozisyon ve komplikasyonlar, hasta pozisyonları, hava yolu ve entübasyon, inhalasyon, intravenöz anestezikler ve opioidler, kas gevşetici ajanlar, lokal anestezikler, vazoaktif ajanlar, sıvı-elektrolit dengesi, asit- baz dengesi, kan ve kan ürünleri transfüzyonu, kas gevşeticiler. Pediatrik anestezi, ,solunum sistemi hastalıklarında anestezi ve kardiyovasküler sistem hastalıklarında anestezi de temel prensipler, postoperatif akciğer komplikasyonları, kardiyopulmoner resüsitasyon, sıvı elektrolit tedavisi, , hipoksi oksijen tedavisi, şokun tanımı, tipleri ve tedavide temel prensipleri.

ANE209 Anesteziyoloji ve Reanimasyon II (15-0-15) AKTS: 15
Anestezi ve sistem hastalıkları, Anestezi ve kardiyovasküler cerrahi, Anestezi ve beyin cerrahisi,
Nörolojik ve psikiyatrik hastalığı olanlarda anestezi, Böbrek hastalığı olanlarda anestezi, Genitoüriner ameliyatlarda anestezi, Karaciğer hastalıklarında anestezi ve endokrin hastalığı olanlarda anestezide hastaya yaklaşım ve uygulamada temel prensipler. Anestezi ve Travma, ameliyathane dışı anestezi uygulamaları, postop ağrı ve kontrol yöntemleri, santral ve periferik bloklar, İntravenöz anestezi, disossiatif anestezi, asit baz dengesi, arteriyel kan gazları, kan tranfüzyonları, peroperatif sıvı tedavisi, EKG analizi, ameliyathane dışı uygulamalarda anestezi, zehirlenmelerde ilkyardım, ağrı, yoğun bakım ve mekanik ventilasyon hakkında temel bilgiler

ANE210 Anesteziyoloji ve Reanimasyon III (10-0-10) AKTS: 10
Oftalmolojide anestezi, kulak ve burun cerrahisinde anestezi, ARDS, EKG analizi, anestezi teçhizatı, cihazı, teknik özellikleri, rutin preoperatif inceleme, premedikasyon, anestezikler, inhalasyon anestezikleri, narkotik analjezikler, nöromüsküler iletim, otonom sinir sistemi ilaçları, doğum anestezisi, yenidoğan ve özellikleri, yenidoğan resüstasyonları, uyanma odası ve hasta takibi, aspirasyon ve korunma, Termoregülasyon ve anestezi altında ısı değişiklikleri. Anestezi sırası ve sonrasında hipotermi, malign hipertermi, yoğun bakım, mekanik ventilasyon, emboliler, anestezi komplikasyonları, kontrollü hipotansiyon, sezaryende anestezi, bronkoskopide anestezi, hiperbarik oksijen tedavisi, feokromasitomi, anestezi, postoperatif ağrı tedavisi, invaziv girişimler, regional anestezi ve hastanın hazırlanması, sinir blokları, RİVA, gebelik ve anestezi.Anestezi ve toksik etkileri, koagülasyon, immunite, enfeksiyon ve korunma, TİVA, spinal anestezi, epidural anestezi, yenidoğanın anestezisi, elektrolit bozuklukları, yaşlılarda anestezi, zor entübasyon, myastenia gravis, anemi, hipertansiyon ve anestezi, myokard infaktüs, EKG, aritmiler, aritmi tedavisi, fizik ve anestezi, EEG, anestezi derinliği – MAC, endokrin hastalıklar ve anestezi, hipertiroidizm, travma cerrahisinde anestezi, acil ameliyat koşulları, acil cerrahi ve anestezi, hasta transportu, aspirasyon pnömonisi, pulmoner fonksiyon testleri, pulmomer ödem tanı ve tedavide yaklaşım, total parenteral beslenme, tümör cerrahisi ve anestezide yaklaşım.

ANE106 Anestezi Uygulamaları I (0-8-4) AKTS: 5
Endotrakeal entübasyon, zor hava yolu denetimleri, intravenöz grişimler, intraarteryel kanülasyon, santral venöz kateter uygulaması, invaziv ve noninvaziv basınç monitörizasyon takipleri, mekanik ventilasyon uygulamaları, tüm monitörizasyon uygulamaları, postoperatif hasta aneljezi uygulamaları ve PCA cihazları takibi, operasyon anındaki hasta pozisyonları ve takibi.

ANE207 Anestezi Uygulamaları II (0-8-4) AKTS: 12
Endotrakeal entübasyon, zor hava yolu denetimleri, intravenöz grişimler, intraarteryel kanülasyon, santral venöz kateter uygulaması, invaziv ve noninvaziv basınç monitörizasyon takipleri, mekanik ventilasyon uygulamaları, tüm monitörizasyon uygulamaları, santral ve periferik bloklar, operasyon anındaki hasta pozisyonları ve takibi. Postoperatif ağrı ve kontrol yöntemleri ve PCA cihazları takibi, ameliyathane dışı anestezi uygulamaları.

ANE208 Anestezi Uygulamaları III (0-16-8) AKTS: 9
Endotrakeal entübasyon, zor hava yolu denetimleri, intravenöz grişimler, intraarteryel kanülasyon, santral venöz kateter uygulaması, invaziv ve noninvaziv basınç monitörizasyon takipleri, mekanik ventilasyon uygulamaları, tüm monitörizasyon uygulamaları, santral ve periferik bloklar, operasyon anındaki hasta pozisyonları ve takibi. Postoperatif ağrı ve kontrol yöntemleri ve PCA cihazları takibi, ameliyathane dışı anestezi uygulamaları.

SMO202 Halk Sağlığı (2-0-2) AKTS: 3
Tıbbın tarihsel gelişimi, Temel sağlık hizmetleri, Sağlık insane gücü, Türkiye ve KKTC’de sağlık örgütlenmesi, Bağışıklık hizmetleri, Temel beslenme, Sağlık eğitimi, İşçi ve işyeri sağlığı, Aile planlanması, Tıp ahlakı.

SMO204 Meslek Etiği (3-0-3) AKTS: 4
Bu derste meslek etiği ile ilgili yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Etik ve ahlak kavramlarının incelenmesi, Etik sistemlerini incelemek,ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek, meslek etiğini incelemek, mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek, sosyal sorumluluk kavramını incelemek, Etik ve sağlık kavramlarını incelemek,Etik ve kültür kavramlarını incelemek.

SMO208 Akılcı İlaç Kullanımı (1-0-1) AKTS: 1
Akılcı İlaç Kullanımı ile ilgili temel kavramlar, Akılcı ilaç kullanımında paydaşlar, Akılcı ilaç kullanımında ilaç sağlama süreci, Uyunç, İlacın saklama koşulları, Akılcı olmayan ilaç kullanımına yol açan etkenler.

SMO206 Sağlık Hizmetleri Yönetimi (2-0-2) AKTS: 3
Yönetim kavramı ve süreçleri. Türk sağlık sistemi ve alt sistemleri, amaçları, örgütsel yapısı, tarihsel gelişimi, bugünkü durumu, işleyişi, yönetimi ve sistemi oluşturan kurum ve kuruluşların incelenmesi konuları incelenmektedir.